لیست محصولات

افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : گلستان
  • نقش : لچک و ترنج  
  • ابعاد : ۲۳۴*۱۷۸ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : قهوه ای
  • رنگ حاشیه : خاکستری
  • تراکم بافت : ۲۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۳.۵ کیلوگرم
 
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : مودبیرجند
  • نقش : خشت ولوزی  
  • ابعاد : ۲۴۵*۱۷۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۶ کیلوگرم
 
۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : گلستان
  • نقش : وینتیج  
  • ابعاد : ۲۳۶*۱۷۵ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : قهوه ای
  • رنگ حاشیه :  قهوه ای
  • تراکم بافت : ۱۶ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۳.۵ کیلوگرم
 
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : بختیار
  • نقش : بته و جقه  
  • ابعاد : ۲۳۰*۱۶۷ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : سرمه ای
  • رنگ حاشیه :  سرمه ای
  • تراکم بافت : ۳۶ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۵ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۵.۵ کیلوگرم
 
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : قشقایی
  • نقش : سه ترنج  
  • ابعاد : ۲۴۵*۱۸۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۲۰.۵ کیلوگرم
 
۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن برای مقایسه
  • محل بافت : قشقایی
  • نقش : لچک و ترنج  
  • ابعاد : ۲۴۷*۱۷۸ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۲۰ کیلوگرم
 
۴۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان

لیست حراج

افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش لچک و ترنج کد BADA-1214
پیشنهاد
  • محل بافت : گلستان
  • نقش : لچک و ترنج  
  • ابعاد : ۲۳۴*۱۷۸ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : قهوه ای
  • رنگ حاشیه : خاکستری
  • تراکم بافت : ۲۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۳.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش خشت و لوزی کد BADA-1213
پیشنهاد
  • محل بافت : مودبیرجند
  • نقش : خشت ولوزی  
  • ابعاد : ۲۴۵*۱۷۰ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم 
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۶ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش طرح وینتیج کد BADA-1179
پیشنهاد
  • محل بافت : گلستان
  • نقش : وینتیج  
  • ابعاد : ۲۳۶*۱۷۵ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : قهوه ای
  • رنگ حاشیه :  قهوه ای
  • تراکم بافت : ۱۶ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۳.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش بته و جقه کد BADA-1059
پیشنهاد
  • محل بافت : بختیار
  • نقش : بته و جقه  
  • ابعاد : ۲۳۰*۱۶۷ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : سرمه ای
  • رنگ حاشیه :  سرمه ای
  • تراکم بافت : ۳۶ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۵ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۵.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش سه ترنج کد BADA-0862
پیشنهاد
  • محل بافت : قشقایی
  • نقش : سه ترنج  
  • ابعاد : ۲۴۵*۱۸۳ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۲۰.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش لچک ترنج کد BADA-0858
پیشنهاد
  • محل بافت : قشقایی
  • نقش : لچک و ترنج  
  • ابعاد : ۲۴۷*۱۷۸ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۲۰ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش افشان کد BADA-0830
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : افشان  
  • ابعاد : ۲۴۵*۱۶۵ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : کرم
  • رنگ حاشیه :  سرمه ای
  • تراکم بافت : ۳۰ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۰.۸ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۴.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش افشان کد BADA-0268
پیشنهاد
  • محل بافت : ورامین
  • نقش : افشان  
  • ابعاد : ۲۳۰*۱۶۷ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : نخودی
  • رنگ حاشیه :  نخودی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۴.۵ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش لچک ترنج کد BADA-0259
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : لچک و ترنج   
  • ابعاد : ۲۴۹*۱۷۵ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : پشم
  • ضخامت : ۱.۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۸ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش خشتی کد BADA-0259
پیشنهاد
  • محل بافت : بختیار
  • نقش : خشتی   
  • ابعاد : ۲۶۶*۱۷۶ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : زرد
  • رنگ حاشیه :  کرم
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : ۱.۲ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۹ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش افشان کد BADA-0257
پیشنهاد
  • محل بافت : بیجار
  • نقش : افشان   
  • ابعاد : ۲۴۰*۱۷۴ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : آبی
  • رنگ حاشیه :  آبی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : .۱ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۱۷ کیلوگرم
 
افزودن برای مقایسه
فرش پرده ای دستباف نقش لچک ترنج کد BADA-0253
پیشنهاد
  • محل بافت : قشقایی
  • نقش :  لچک و ترنج   
  • ابعاد : ۲۴۹*۱۷۴ سانتیمتر
  • جفت : ندارد
  • رنگ زمینه : لاکی
  • رنگ حاشیه :  لاکی
  • تراکم بافت : ۲۵ گره در سانتیمتر مربع
  • جنس گره : پشم دست ریس
  • جنس پود: نخ
  • جنس تار : نخ
  • ضخامت : .۱.۵ سانتیمتر
  • وزن تقریبی : ۲۰ کیلوگرم
 
امید بازار
Logo
بازیابی رمز عبور
مقایسه موارد
 • کل (0)
مقایسه
0
Shopping cart